blok
motywacja

Misja i charakterystyka Federacji „Horyzont”

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” to związek stowarzyszeń, który został zarejestrowany w KRS w lutym 2015 r. Zrzesza ona organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się w województwie świętokrzyskim. Jej nadrzędnym celem jest kompleksowe działanie na rzecz rozwoju trzeciego sektora, zwłaszcza organizacji członkowskich. Federacja pełni też rolę instytucji parasolowej i reprezentuje interesy lokalnych NGO-sów w dialogu z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi oraz przedstawicielami biznesu.

Związek stowarzyszeń powstał w ramach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”, który realizowany był od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w ramach poddziałania 5.4.2 POKL „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Realizatorami projektu były trzy organizacje, które mają bogate doświadczenie we wspieraniu sektora NGO i podmiotów ekonomii społecznej: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Poza wymienionymi organizacjami, założycielami Federacji „Horyzont” były kolejne trzy organizacje: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe oddział w Busku-Zdroju oraz Fundacja „Enkolpion” Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego.

Aby zostać przyjętym do związku stowarzyszeń, organizacja pozarządowa musi jedynie posiadać siedzibę, oddział czy filię na terenie województwa świętokrzyskiego. Członkami Federacji są zarówno duże organizacje pozarządowe o długim stażu (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach czy Stowarzyszenie PROREW), jak mniejsze i znacznie młodsze NGO-sy. Zrzeszone stowarzyszenia i fundacje mają odmienne profile działalności, możliwości finansowe czy obszary działań, jednak łączy je chęć współpracy i rozwoju. W celu uzyskania statusu członka Federacji „Horyzont” wystarczy wypełnić deklarację członkowską, podjąć stosowną uchwałę i wyznaczyć swojego przedstawiciela, a następnie przesłać wszystkie dokumenty drogą mailową do biura Federacji.

Korzyści i obowiązki członków

W ramach projektu organizacje pozarządowe do czerwca 2015 r. skorzystały z następujących bezpłatnych form wsparcia:

  1. Szkoleń o bardzo szerokiej tematyce, np. dotyczących finansów i pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności, zarządzania organizacją pozarządową, prowadzenia księgowości, współpracy z samorządem, pozyskiwania członków, rozwoju organizacji czy sieciowania współpracy w sektorze pozarządowym. Organizacje członkowskie miały możliwość zgłaszania tematów, które ich szczególnie interesowały. Łącznie odbyło się 18 szkoleń w różnych powiatach województwa świętokrzyskiego.
  2. Usług doradczych, które skoncentrowane były na konkretnych problemach przedstawianych przez członków Federacji „Horyzont”. Tematy poruszane podczas spotkań z doradcami dotyczyły m.in. kwestii prawnych, finansowych, księgowych, podatkowych, kadrowych, marketingowych, promocyjnych, dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, zarządzania NGO, współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Doradztwo odbywało się najczęściej w siedzibie Federacji „Horyzont” lub w siedzibie danej organizacji pozarządowej.
  3. Pomocy dotyczącej przygotowania i wdrożenia standardów działania. Organizacja pozarządowa zainteresowana tego rodzaju wsparciem otrzymywała opracowaną specjalnie dla niej analizę, w której ekspert zalecał, które obszary funkcjonowania należałoby poprawić i w jaki sposób.
  4. Wizyty studyjnej, która miała miejsce w Elblągu i Olsztynie w czerwcu 2015 r. Uczestnicy poznawali organizacje sieciujące sektor NGO na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż właśnie tam działania tego typu przynoszą naprawdę wymierne efekty. Chodziło o przyjrzenie się prowadzonym przez nich działaniom, poznanie stosowanych narzędzi czy możliwość dopytania o konkretne, sprawdzone w praktyce mechanizmy i rozwiązania. Co więcej, uczestnicy wzięli udział w targach ekonomii społecznej w Olsztynie. W 3-dniowej wizycie mogli uczestniczyć tylko wybrani, najbardziej aktywni członkowie Federacji.
  5. Udziału w targach Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które gościły w Kielcach między 10 a 12 kwietnia 2015 r. Podczas targów Federacja wystawiała stanowisko i udostępniała je organizacjom członkowskim. Dzięki temu chętne stowarzyszenia czy fundacje miały możliwość promować swoją działalność szerokiej publiczności.
  6. Kongresu organizacji pozarządowych, który odbył się w Kielcach w czerwcu 2015 r. Tematem przewodnim kongresu było sieciowanie współpracy i partycypacji.

W czerwcu 2016 r. związek rozpoczął roczny projekt „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, którego elementami były kolejne specjalistyczne szkolenia i konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych.

Dodatkowo uczestnictwo w Federacji otwiera nowe możliwości współpracy z innymi stowarzyszeniami członkowskimi, korzystania z ich doświadczeń, podjęcia wspólnych inicjatyw, zdobycia cennych kontaktów itd.

Z członkostwem w Federacji „Horyzont” wiążą się jednak pewne obowiązki. Po pierwsze, obligatoryjne jest opłacenie rocznej składki członkowskiej, której wielkość różni się w zależności od wielkości przychodów danej organizacji. Najmniej zasobne stowarzyszenia płacą jedynie 10 zł na rok, najbardziej – 500 zł. Poza tym członkowie Federacji powinni brać czynny udział w spotkaniach i zebraniach oraz działaniach wynikających z realizacji konkretnych projektów.

Odbiorcami działań Federacji są także jednostki samorządu terytorialnego, których przedstawiciele uczestniczyli np. w szkoleniach nt. partycypacji publicznej oraz współpracy JST z NGO.