blok

Organizacje założycielskie Federacji „Horyzont”

Federację „Horyzont” założyło sześć organizacji pozarządowych, różniących się wielkością, doświadczeniem czy profilem działalności. Łączyło je jednak działanie na terenie województwa świętokrzyskiego i szczególna troska o rozwój tego obszaru. Poniżej krótka charakterystyka podmiotów, którym udało się stworzyć prężnie działającą sieć organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

LGD „Krzemienny Krąg” stanowi partnerstwo, które łączy ze sobą trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Jego terytorium tworzy dziewięć sąsiadujących ze sobą gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (województwo świętokrzyskie i mazowieckie). Siedziba organizacji znajduje się w Bałtowie.

Celem Stowarzyszenia jest integracja działań prowadzonych przez rozmaite instytucje, organizacje i firmy lokalne tak, by w optymalny sposób służyły rozwojowi regionu. Organizacja m.in. przygotowuje i wdraża dokumenty planistyczne, realizuje działania aktywizujące mieszkańców, promuje obszary wiejskie i lokalne produkty czy usługi, wspiera miejscową przedsiębiorczość, edukację artystyczną, ekologiczną, rozwój miejscowej kultury, sztuki, turystyki oraz podejmuje inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie, którego siedziba znajduje się w Kielcach, istnieje już od 2001 r. Główne obszary podejmowanych działań to rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym realizowana jest idea równych szans i równego dostępu do wiedzy oraz pomoc osobom potencjalnie zagrożonym wykluczeniem społecznym. W celu wypełniania wymienionych priorytetów organizacja współpracuje z innymi podmiotami - przy współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami zrealizowała dotychczas kilkadziesiąt projektów.

Bardzo duże znaczenie dla SIR mają działania o charakterze edukacyjnym. Stowarzyszenie posiada nawet specjalne uprawnienia w tym zakresie, gdyż ma status niepublicznej instytucji szkoleniowej (wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Więcej na temat SIR przeczytasz tu.

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Fundacja prowadzi działania, które mają na celu wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz aktywność społeczności lokalnych. W ramach prowadzonej działalności oferuje szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe w postaci pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Ośrodek pomaga także osobom, które dopiero planują założenie firmy, organizacjom pozarządowym i samorządom (zwłaszcza z południowo-wschodniej Polski). W tym celu uczestniczy w realizacji dużych projektów z kapitałem polskim lub zagranicznym, dzięki czemu może oferować pomoc w formie dotacji lub wsparcia merytorycznego.

Siedziba fundacji znajduje się w Sandomierzu, gdzie zajmuje się ona również działalnością komercyjną, prowadząc „Hotel Basztowy”. Więcej dowiesz się tutaj.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”

Podstawowa misja Stowarzyszenia „RoSa” to podejmowanie działań wzmacniających rozwój gminy Sadowie, podniesienie jakości życia jej mieszkańców oraz promocja regionu. Swoje działania realizuje w obszarze edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej, ochrony zabytków oraz działań związanych z kulturą, sztuką i tradycją. Z drugiej strony istotnym polem jej działalności jest rynek pracy i aktywizacja osób bezrobotnych.

Stowarzyszenie wielokrotnie organizowało ważne wydarzenia o charakterze kulturalnym i społecznym (np. pozyskując środki na założenie jedynego w Sadowie przedszkola). Niejednokrotnie pozyskiwało też znaczne środki z unijnych i krajowych konkursów dotacyjnych. Organizacja ma status członka i partnera społecznego LGD „Krzemienny Krąg”. Więcej na facebookowym profilu stowarzyszenia.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe oddział w Busku-Zdroju

PTTK oddział w Busku-Zdroju to stowarzyszenie, którego celem jest przede wszystkim promowanie patriotyzmu, popularyzowanie kultury turystycznej, organizowanie różnych form turystyki, działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i ochrony środowiska. Stowarzyszenie organizuje bardzo dużo imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym oraz turystycznym, takich jak pisze wycieczki górskie, wycieczki krajoznawcze w Polsce i zagranicą, rajdy itp. Przy PTTKu działalność prowadzi też Klub Wodny Nida, organizujący spływy kajakowe. Informacje na temat organizacji zamieszczone są pod tym adresem.

Fundacja „Enkolpion” Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego

Misją fundacji było promowanie profesjonalnego zarządzania kulturą, jej właściwego finansowania i długofalowego planowania działań. Siedziba organizacji ulokowana była w województwie świętokrzyskim (Chęciny) i to ten region postanowiła ona w szczególny sposób promować i wspierać. Fundacja zakończyła już działalność. Więcej można dowiedzieć się tutaj.