blok
projekt

Projekt „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

Pomysł na projekt

W maju 2016 r. Federacji „Horyzont” udało się pozyskać dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Działanie 4. „Silne organizacje pozarządowe”. Głównym celem dofinansowanego projektu pt. „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” było wzmocnienie oraz wsparcie minimum 40 lokalnych organizacji pozarządowych. Zaplanowane działania skoncentrowane były na wsparciu w zakresie prawa, księgowości, marketingu czy edukacji na temat nowoczesnych metod pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności.

Projekt rozpoczęła 3 czerwca 2016 r. konferencja informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Służyła ona przedstawieniu celów i założeń projektu oraz przede wszystkim korzyści płynących z uczestnictwa w nim. Dodatkowo program spotkania obejmował także obszerne omówienie możliwości pozyskania funduszy na działania edukacyjne, społeczne i kulturowe prowadzone przez świętokrzyskie organizacje pozarządowe. Sporo czasu przeznaczono też na aktualny problem dotyczący zmian o charakterze prawnym i instytucjonalnym, które wynikały z nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach. Frekwencja podczas konferencji była wyższa niż spodziewali się organizatorzy – wzięło w niej udział około 80 przedstawicieli trzeciego sektora z województwa świętokrzyskiego.

Działania w ramach projektu

projekt 2

Pierwszym działaniem wchodzącym w zakres projektu było przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego kondycji lokalnych organizacji pozarządowych. Ankiety miały pomóc określić, jaki jest potencjał, potrzeby i problemy świętokrzyskich NGO-sów. Zdobyta w ten sposób wiedza posłużyła Federacji „Horyzont” w adekwatnym zaplanowaniu wsparcia dla sektora pozarządowego. Udało się zebrać ponad 100 ankiet wypełnionych przez przedstawicieli organizacji. Na podstawie wyników badania opracowany i opublikowany został raport zbiorczy, dzięki czemu ze zdobytych informacji mogli skorzystać wszyscy zainteresowani rozwojem trzeciego sektora (inne stowarzyszenia, ale też władze samorządowe czy biznesmeni). Podstawowy wniosek badania brzmiał, że badanym podmiotom brakuje w pierwszej kolejności środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, ale też na promocję i marketing organizacji.

W odpowiedzi na ten palący problem Federacja zorganizowała konkurs dla świętokrzyskich NGO-sów na najciekawsze inicjatywy obywatelskie. Pomysłodawcy trzech najlepszych projektów otrzymali fundusze na ich realizację (5 tys. zł na projekt i 3 tys. zł na promocję), a kolejnych siedmiu - środki finansowe na działania promocyjne (3 tys. zł). Szczegóły na temat konkursu przedstawione są w zakładce „Konkurs na inicjatywę”.

Trzecią składową projektu stanowiły szkolenia przeznaczone dla organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego. Odbyły się następujące cykle spotkań: „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych” oraz "Efektywna realizacja zadań i celów" (zrealizowane przy użyciu gier szkoleniowych). Szkolenia prowadzone były przez ekspertów w swoich dziedzinach, którzy od lat związani byli z sektorem pozarządowym i znali specyfikę jego działania. Jak przyznaje organizator, cieszyły się one bardzo dużą popularnością. Więcej informacji dotyczących szkoleń zrealizowanych przez Federację ze środków FIO znajduje się w zakładce „Szkolenia Horyzontu”.

W grudniu 2016 r. odbyła się także bezpłatna trzydniowa wizyta studyjna w Cieszynie. Jej uczestnicy odwiedzili kilka świetnie działających stowarzyszeń i fundacji, poznali zasady ich funkcjonowania i zobaczyli na własne oczy, jak w ramach trzeciego sektora można skutecznie prowadzić działalność gospodarczą. Ważnym punktem była także wizyta w spółdzielni socjalnej „Parostatek”, która z bardzo dobrymi wynikami podejmuje się licznych działań o charakterze komercyjnym. Celem przewodnim wizyty studyjnej było pokazanie dobrych praktyk wielopłaszczyznowej współpracy i ekonomizacji organizacji pozarządowych.

Cały projekt został podsumowany podczas końcowej konferencji zatytułowanej „Czy warto wspierać inicjatywy obywatelskie”, która miała miejsce w czerwcu 2017 r., ponownie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy konferencji byli zgodni i na tytułowe pytanie odpowiedzieli: Warto!