blok
serpentyny

Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską

Kto i o co konkurował

W ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” 1 lutego 2017 r. Federacja „Horyzont” ogłosiła wyjątkowy konkurs skierowany do świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Zainteresowane podmioty miały nadsyłać pomysły na realizację projektów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. Bardzo ważnym kryterium dotyczyło tego, by proponowane inicjatywy w jak największym stopniu angażowały mieszkańców. Celem przyświecającym realizacji konkursu miało być nie tylko wsparcie organizacji w realizacji konkretnych projektów, ale przede wszystkim pobudzenie ich do działania - i to w kooperatywie z odbiorcami działań.

Nie wyznaczono żadnych odgórnych wymogów, pozostawiając pole do popisu dla wnioskodawców. Projekty mogły mieć charakter infrastrukturalny (np. modernizacja placu zabaw, parku czy boiska), ale mogły to też być plany zorganizowania wydarzenia kulturalnego (warsztaty teatralne, fotograficzne, koncert, wystawa itp.) czy sportowego (zawody, maraton rodzinny, olimpiada podwórkowa itd.). Można również było zaproponować wdrożenie nowego rozwiązania w gminie czy miejscowości - o ile w jego realizację mogliby zaangażować się mieszkańcy.

Oczywiście pewne ograniczenia wynikały z kwestii finansowych. Dla ścisłego grona zwycięzców, czyli trzech najlepiej ocenionych inicjatyw, przewidziano nagrodę w wysokości po 5 tys. zł na realizację zgłoszonego pomysłu. Dodatkowo dziesięć najbardziej obiecujących projektów otrzymało po 3 tys. zł, które przeznaczone miały zostać na działalność promocyjną. Z tych środków mogły więc być sfinansowane np. ulotki, foldery, gadżety promocyjne, namioty eventowe itp.

Nabór wniosków zakończył się 21 lutego 2017 r. Jak się okazało, konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nadesłano 30 wniosków, z których w marcu 2017 r. wyłoniono i nagrodzono dziesięć najlepszych inicjatyw obywatelskich. Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów: promujących kulturę fizyczną, działalność kulturalną, artystyczną, prozdrowotną oraz proekologiczną.

zwycięskie projekty

Zwycięskie projekty

Trzema najlepszymi inicjatywami okazały się pomysły:

  • Grupy Inicjatywnej „Ostrower”- projekt miał na celu promocję zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez lansowanie jazdy na rowerze. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na organizację w Ostrowcu Świętokrzyskim pikniku rowerowego. Akcja nosiła tytuł „Na rower z Ostrower!”, a w jej trakcie można było przejechać się bardzo różnymi i niecodziennymi pojazdami. Była to też okazja do porozmawiania z miłośnikami rowerowych podróży, w tym z obieżyświatami, którzy na rowerach zjeździli „kawał świata”. To jednak nie wszystko, na uczestników wydarzenia czekało wiele zabaw i konkursów, a nawet gra miejska, w której przewidziano wartościowe nagrody.
  • Stowarzyszenia, które działa przy Zespole Szkół w Ożarowie – zaproponowało ono działania, które miały przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej i wyczulić na problematykę ochrony środowiska lokalną społeczność. Inicjatywę zatytułowano „Projekt Eko”, a jej działania skierowano w szczególności do młodzieży. Spotkania z leśnikami i wędkarzami, praca w terenie i laboratorium uświadomić miała uczestnikom stopień zanieczyszczenia lokalnego środowiska. Wyniki badań udostępnione zostały wszystkim zainteresowanym dzięki zamieszczeniu reportaży w Internecie.
  • Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” – celem projektu pt. „Nasze miejsce integracji” było zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców dzięki zaangażowaniu maksymalnej liczby osób w organizację miejsca wspólnych spotkań.

Oprócz powyższych trzech inicjatyw, siedem innych projektów otrzymało fundusze na działania promocyjno-marketingowe. Takie wsparcie stało się udziałem m.in. Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Szansa”, KS KSZO (sekcja bokserska) czy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Boria. Jak podkreślał Jarosław Kuba - prezes Federacji „Horyzont”, większość zgłoszonych projektów cechowała duża pomysłowość i wielokierunkowość. Co jednak najważniejsze, inicjatywy uwzględniały aktywny udział jak największej liczby mieszkańców, czyli inicjatywa obywatelska była jednym z kluczowych punktów odniesień tychże projektów.

Podsumowanie działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe, które uczestniczyły w projekcie, miało miejsce podczas specjalnej konferencji zorganizowanej w czerwcu 2017 r. Ze strony Fundacji „Horyzont” padły zapewniania, że konkurs dotacyjny nie był jednorazową akcją i będą podejmowane kolejne działania mające na celu finansowe wspieranie ciekawych inicjatyw obywatelskich. Projekty tego typu mogą być realizowane zarówno przy współpracy z władzami samorządowymi (tu pomysł uruchomienia funduszu inicjatyw obywatelskich), jak i partnerami biznesowymi.