blok
statystyki

Czy organizacje pozarządowe mogą działać efektywniej?

Powyższe pytanie to tytuł konferencji, jaką Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” zorganizowała razem z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w czerwcu 2015 r. w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczyło ponad stu reprezentantów NGO-sów działających na terenie województwa świętokrzyskiego, przede wszystkim członków Federacji „Horyzont”, ale też przedstawicieli organizacji, które rozważały przyłączenie się do niej.

Przebieg konferencji

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia realizacji projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”, w ramach którego założona została Federacja „Horyzont”. Następnie uczestnicy przeszli do dłuższego panelu zatytułowanego „Dlaczego/czy warto działać w sieci?”. W jego trakcie wystąpiło trzech ekspertów działających w prężnych organizacjach pozarządowych, którzy przedstawiali korzyści płynące ze współpracy NGO-sów w formie sieci.

Jarosław Kuba, prezes Federacji „Horyzont”, pełniący funkcję moderatora dyskusji, przekonywał, że organizacje powinny zacząć od uświadomienia sobie konieczności planowego i profesjonalnego rozwoju. Aby był on możliwy, niezbędne jest prowadzenie stowarzyszenia czy fundacji na zasadach analogicznych do zarządzania firmą. I tak pozarządowi działacze powinni być zatrudniani w swoich organizacjach na etatach, a nie zajmować się działalnością jedynie dorywczo, kiedy czas im na to pozwoli. Poza tym niezbędne jest stałe poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, gdyż tylko w oparciu o nią NGO-sy mogą prowadzić efektywne działania. I wreszcie, zacieśnianie kontaktów między organizacjami pozarządowymi i podejmowanie wspólnych inicjatyw sprawia, że tak stworzone sieci działają bardziej profesjonalnie niż pojedyncze podmioty, uzupełniając nawzajem swoje ewentualne braki i zyskując na sile.

Z możliwości zabrania głosu korzystali też pozostali uczestnicy konferencji. Z jednej strony dzielili się swoimi wątpliwościami co do obowiązków i obciążeń wynikających z członkowstwa w sieci. Z drugiej strony wskazywali, co dla nich stanowi najważniejsze korzyści z dołączenia się do większego tworu. Najczęściej wymieniano konkretne wsparcie np. merytoryczne, księgowe, prawne, marketingowe czy pomoc w pozyskaniu funduszy na działalność. Pojawiały się jednak i głosy, że dzięki działaniu w sieci organizacje młode, z małych miejscowości i jeszcze nieznane szerszemu gronu odbiorców mają większe szanse na pokazanie siebie i swoich działań.

W programie konferencji znalazła się także dodatkowa część poświęcona możliwościom pozyskania dotacji przez NGO-sy w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Korzyści z członkowstwa w Federacji „Horyzont”

Każda sieć, koalicja czy federacja organizacji ma swoje unikalne zasady działania oraz określone obowiązki i przywileje dla członków. Federacja „Horyzont” zachęcała potencjalnych członków do przyłączenia się, wymieniając następujące korzyści:

  • Członkowie Federacji mogą brać udział w całym wachlarzu różnych form wsparcia, które przewidziane są w projekcie „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”.
  • Po zakończeniu tego projektu Federacja ma w planach realizację nowych inicjatyw wspierających organizacje członkowskie.
  • Każde stowarzyszenie czy fundacja, które przyłączą się do Federacji „Horyzont”, mają prawo promować swoją organizację za pośrednictwem strony internetowej federacji, jej newslettera i innych udostępnionych narzędzi.
  • Udział w przedsięwzięciu daje niepowtarzalną szansę na nawiązanie owocnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, np. prowadzenie inicjatyw partnerskich czy wspólnego wnioskowania o dotacje.
  • Dodatkową opcją jest skorzystanie ze wzajemnie sobie świadczonych działań wspierających w ramach inicjatyw Federacji „Horyzont”.
  • Każdy podmiot, który uzyska członkowstwo w Federacji ma takie same, równe prawa jak jej założyciele, tym samym przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze. W ten sposób uzyskuje wpływ na dalszy rozwój i podejmowane przez związek działania.

Federacja „Horyzont” starała się uświadomić świętokrzyskim organizacjom pozarządowym, że mogą działać efektywniej – i to dużo efektywniej - właśnie dzięki uczestnictwu w związku stowarzyszeń. Najwidoczniej część przedstawicieli NGO-sów została przekonana powyższymi argumentami. Z dniem konferencji Federacja liczyła 42 członków, a po jej zakończeniu przybyło kolejnych kilka organizacji.